Obory vzdělávání

Gastronomie

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru: 6541L01

Forma studia: čtyřleté denní

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolvent se uplatní v restauračním a hotelovém průmyslu při výkonu povolání kuchař nebo číšník, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící, a to nejen v pozici zaměstnance, ale i v pozici zaměstnavatele. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství.

V tomto vyučujeme český jazyk a literaturu, občanskou nauku, dva cizí jazyky (anglický, německý nebo francouzský), dějepis, matematiku, chemii, společenskou výchovu a další výběrové předměty, informatiku, administrativu, ekonomiku a účetnictví, marketing, technologii, stolničení. Odborný výcvik je v 1. a ve 2. ročníku vždy jeden den v týdnu, ve 3. a ve 4. ročníku dva dny v týdnu. Odborný výcvik je zajišťován v odborných provozech ve škole a na smluvních pracovištích v Praze.

Práce ve stravování

Obor středního vzdělání s výučním listem

Kód oboru: 65-51-E/02

Forma studia: dvouleté denní

Obor středního vzdělání s výučním listem určené pro žáky s nedokončenou devítiletou docházkou na základní škole.

Absolvent se uplatní jako pracovník ve stravovacích službách, zejména jako kuchař, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách knedlíků a při přípravě studené kuchyně. Bude schopen připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Bude provádět jednoduchou obsluhu hostů nebo pomáhat v obsluze při bufetovém uspořádání.

Během studia žáci získávají vědomosti a dovednosti v gastronomických oborech, při přípravě jídel, při obsluze a při zajišťování ubytovacích služeb. Důraz je kladen především na praktickou stránku výuky (teoretická výuka pouze 2 dny v týdnu). Odborný výcvik (3 dny v týdnu) je zajišťován na SOŠ a SOU a jeho smluvních pracovištích. Naši absolventi mají dobré uplatnění na trhu pracovních sil.

Podnikání

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru: 64-41-L/51

Forma studia: dvouleté denní

Obor nástavbového studia s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem.

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Svým pojetím, obsahem a skladbou vyučovacích předmětů poskytuje absolventům velmi dobré předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Po celou dobu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na situaci v podnicích.

Učební plán škola přizpůsobuje požadavkům trhu práce, podniků a platným legislativním normám. Učitelé průběžně zařazují do výuky nejnovější trendy.

Kuchař – číšník

Obor středního vzdělání s výučním listem

Kód oboru: 6551H01

Forma studia: tříleté denní

Obor středního vzdělání s výučním listem.

Absolvent se uplatní v restauračním a hotelovém průmyslu při výkonu povolání číšník nebo kuchař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Pro samostatné podnikání v oboru musí splňovat požadavky stanovené Živnostenským zákonem. Po doplnění kvalifikace v oboru v rámci celoživotního vzdělávání a po získání nezbytné praxe je připraven působit i v pozici zaměstnavatele.

Žáci mohou studovat podle ŠVP „Kuchař – číšník“ (zaměření „Kuchař – číšník“) nebo ŠVP „Kuchař“ (zaměření „Kuchař“).

Teoretická výuka probíhá na SOŠ a SOU. Praktická část je realizována ve školní kuchyni a na vlastních restauračních provozovnách a dále v předních hotelích, restauracích a vinárnách v Praze a okolí. V průběhu studia mohou žáci absolvovat různé odborné kurzy a soutěže a mohou se zúčastnit zahraničních pracovních stáží.

Chovatel cizokrajných zvířat

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru: 41-43-L/01

Forma studia: čtyřleté denní

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou je určen pro uchazeče s hlubokým zájmem o chov zvířat.

Absolvent se uplatní zejména jako chovatel, ošetřovatel a odborný pracovník v zoologických zahradách, zájmových chovech a jiných podnicích chovajících cizokrajná zvířata, v chovech laboratorních a hospodářských zvířat a také jako technickohospodářský pracovník, dále jako  asistent veterinárního lékaře, pracovník zooprodejen, odborný pracovník v útulku pro opuštěná a handicapovaná zvířata, v kynologii a myslivosti, odborný pracovník v krmivářství, v deratizačních a dalších asanačních službách, preparátor přírodnin, pracovník v plemenářských podnicích, v útvarech státní správy, samosprávy, referátech životního prostředí nebo jako asistent ve výzkumu.

Teoretická výuka probíhá na SOŠ a SOU. Odborný výcvik probíhá především v ZOO Praha. Některé odborné předměty vyučují jako externí učitelé odborníci ze ZOO Praha pod vedením učitelů odborného výcviku. Ve 3. ročníku žáci absolvují souvislou odbornou praxi v ZOO Dvůr Králové.